Primož Trubar se je rodil leta 1508 v Rašici pri Velikih Laščah in bil istega leta krščen v cerkvi sv. Kancijana v Škocjanu. Trubar je izdal prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem. Danes je upodobljen na kovancu za 1 evro.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Domov

14. seja OS 8.3.2017

Dnevni red:

Sklic 14. seje OS Grosuplje

1. Potrditev zapisnika 13. seje Občinskega sveta Občine Grosuplje
2. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 in osnutek Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018
3. Osnutek načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2017 in 2018
4. Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Grosuplje
5. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v občini Grosuplje
6. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Grosuplje
7. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Grosuplje
8. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Grosuplje
9. Osnutek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
10. Osnutek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje-Sap
11. Osnutek odloka o spremembi mej in območij naselij Grosuplje, Brvace, Cikava, Brezje pri Grosupljem, Ponova vas, Hrastje pri Grosupljem in Malo Mlačevo v občini Grosuplje in poimenovanju nove ceste in poti na območju naselja Grosuplje
12. Osnutek Statuta občine Grosuplje
13. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Grosuplje
14. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Šmarje-Sap«
15. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«
16. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje
17. Sklep o prenehanju funkcije in imenovanju nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
18. Informacije, pobude in vprašanja svetnikov

Sklic 14. seje OS Grosuplje

1. Potrditev zapisnika 13. seje Občinskega sveta Občine Grosuplje


2. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 in osnutek Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018


3. Osnutek načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2017 in 2018


4. Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Grosuplje


5. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v občini Grosuplje

6. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Grosuplje

7. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Grosuplje

8. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Grosuplje


9. Osnutek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
10. Osnutek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje-Sap


11. Osnutek odloka o spremembi mej in območij naselij Grosuplje, Brvace, Cikava, Brezje pri Grosupljem, Ponova vas, Hrastje pri Grosupljem in Malo Mlačevo v občini Grosuplje in poimenovanju nove ceste in poti na območju naselja Grosuplje


12. Osnutek Statuta občine Grosuplje
13. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Grosuplje


14. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Šmarje-Sap«


15. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«


16. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje


17. Sklep o prenehanju funkcije in imenovanju nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu


18. Informacije, pobude in vprašanja svetnikov

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.